Добре дошли

"Културно-историческо и езиково наследство на Съседна България" e интердисциплинарен проект, поставящ си амбициозната цел да събере, обработи и публикува информация за етническото българско население, извън съвременните граници на Р. България. Фокусът на моето проучване са т.нар. малоазийски българи. За контакт пишете на

25.06.2010 г.

Второ теренно проучване / Second Terrain Research

Имам удоволствието да обявя изключително успешното реализиране и на втората научноизследователска експедиция на територията на Р. Турция, в района на Северозападна Мала Азия. Проучването беше проведено на два етапа 4-17 и 23-25 май 2010 г. Концентрирахме се върху селища около градовете Бига и Гьонен, които не успяхме да посетим в рамките на първата експедиция през юли 2009 г.

Панайотов, Зеленгора, Шиваров
Благодарение на вече установените лични контакти, тази година екипът (отново Стоян Шиваров, Георги Зеленгора и Константин Панайотов) работи крайно интензивно и през първия период (4-17 май) обиколи общо 25 села и градове. Маршрутът на експедицията може да видите тук. Вторият етап (23-25 май) представляваше посещение на ежегодния събор в с. Коджа бунар.

Събраните сведения, етнографски и фолклорни материали както за малоазийските българи, така и за помаци, преселници от земите на днешни България и Гърция са несравнимо повече от миналата година. След кратка почивка и отхвърляне на други ангажименти започваме обработката им. Надявам се в най-скоро време да мога да представя първи систематизирани данни, аудио и видео записи.

Отчетът за извършената дейност е достъпен публично
и може да бъден видян тук. Затова няма да се впускам в излишни подробности, а само ще спомена, че екипът откри две напълно неизвестни селища на малоазийски българиБейкьой и Булгарлар (Булгаркьой) и установи категорично местоположението на популярното като Урумче селище. Актуализираната карта със селищата на малоазийските българи е достъпна тук. Лично аз като османист съм удовлетворен и от работата си в Дирекция „Османски архиви” на Р. Турция, тъй като издирих и заснех данъчен регистър от 19 в. за селищата Коджа бунар и Тойбелен.

Екипът изразява своята признателност за сърдечното отношение и оказаното ценно съдействие към колегите проф. Кемал Гьозлер и д-р Ашкън Коюнджу, към населението и местните власти на всички посетени селища, към консула на Р. България в Бурса г-н Евгени Василев.

I am glad to announce the successful completion of the second terrain research in Northwestern Anatolia. The expedition took place between 4-17 and 23-25 of May 2010. We (Stoyan Shivarov, Georgi Zelengora, Konstantin Panayotov) concentrated our efforts on the previously not visited settlements around the towns of Biga and Gönen.

Because of our excellent personal contacts created during first terrain study in July 2009 this time we were able to conduct our research in a much more intensive way than last year. During 4-17 of May our crew visited 25 villages and towns. The itinerary is shown here. Between 23-25 of May we visited the village of Kocapınar for the annual celebration (köy hayırı).

We were able to collect vast amount of information, ethnographic and folklore material both for the Anatolian Bulgarians and Pomaks, refugees from the current territories of Bulgarian and Greece. After a short break we are planning to systematize the collected data and start presenting it, along with some audio and video materials.

To keep it short I will just point out that we have discovered two previously unknown Bulgarian villages – Beyköy and Bulgarlar (Bulgarköy) and finally found enough evidence to localize the village known in Bulgarian historiography as Урумче (Urumche). These could be found on the map of the Bulgarian villages in Anatolia - here. Personally I am especially satisfied from my work at the Directorate of “Ottoman archives” in Istanbul, where I have found a tax register from 19th century for the Kocapınar and Töybelen villages.

We would like to express our gratitude for the warm attitude and invaluable help to our Turkish colleagues prof. Kemal Gözler and PhD. Aşkın Koyuncu, to the dwellers, muhtars and other local authorities in all the villages we visited and to Mr. Evgeni Vasilev, Bulgarian consul in Bursa.

    Няма коментари:

    Публикуване на коментар